Privacy policy

Công cụ thu thập và phân tích dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Mâu liên hệ

Nếu bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi hoặc nhận xét qua biểu mẫu liên hệ, thông tin chi tiết của bạn từ biểu mẫu, bao gồm mọi chi tiết liên hệ bạn cung cấp ở đó, sẽ được lưu trữ miễn là chúng tôi cần để xử lý tin nhắn của bạn và trả lời nếu thích hợp. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này mà không có sự đồng ý bổ sung của bạn.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý để chúng tôi lưu trữ chi tiết liên hệ của bạn bất cứ lúc nào: một thông báo không chính thức được gửi cho chúng tôi qua e-mail hoặc qua biểu mẫu liên hệ là đủ.

Bánh quy

"Cookies" là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt web mà bạn đang sử dụng để xem một trang web lưu trữ trên máy tính của bạn. Một số cookie cho phép trang web hoạt động bình thường theo bất kỳ tùy chọn nào bạn có thể chọn.

Một số trang có thể bao gồm nội dung được nhúng từ các nhà cung cấp khác (chẳng hạn như Youtube), cũng có thể lưu trữ cookie. Bạn có thể kiểm soát và/hoặc xóa cookie theo ý muốn – để biết chi tiết, xem aboutcookies.org. Nếu bạn từ chối chấp nhận cookie thì một số nội dung được nhúng này có thể bị tắt trong khi bạn truy cập.